Definities

Klant: Elke professionele, natuurlijke persoon of persoon die bekwaam is in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon die de site bezoekt met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
Services: https://euromobi.eu stelt klanten ter beschikking:

- E-commerce winkel.

Inhoud: Alle samenstellende elementen van de informatie die aanwezig is op de site, in het bijzonder teksten - afbeeldingen - video's.
Klantinformatie: Hierna "Informatie (s)" genoemd die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die mogelijk door https://euromobi.eu worden bewaard voor het beheer van uw account, klantrelatiebeheer en voor analytische en statistische doeleinden.
Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt, via de bovengenoemde site.
Persoonlijke informatie: "Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of niet, de identificatie mogelijk maakt van natuurlijke personen waarop zij van toepassing zijn" (artikel 4 van Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen 'persoonlijke gegevens', 'betrokkene', 'onderaannemer' en 'gevoelige gegevens' hebben de betekenis gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)

1. Presentatie van de website.

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over vertrouwen in de digitale economie is het voor gebruikers van de website https://euromobi.eu duidelijk wie de verschillende belanghebbenden in het kader van de realisatie en de follow-up ervan:

Eigenaar: SPRL EuroMobi Maatschappelijk kapitaal van 0000 € BTW-nummer: BE0000000000 - Willy Van Der Meeren straat, 13-1 1140 Evere
Publicatiebeheerder: Nicolas Jauquet2 - 0475 893530
De publicatiemanager is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: Nicolas Jauquet - 0475 893530
Gastheer: ovh - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Gegevensbescherming: Nicolas Jauquet - nicolas.jauquet@gmail.com

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de aangeboden site en diensten.

De Site vormt een werk van de geest die wordt beschermd door de bepalingen van de Code van de Intellectuele Eigendom en de van toepassing zijnde internationale voorschriften. De Klant mag op geen enkele manier de elementen of werken van de Site geheel of gedeeltelijk hergebruiken, toewijzen of exploiteren voor eigen rekening.

Gebruik van de https://euromobi.eu website impliceert de volledige en volledige acceptatie van de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site https://euromobi.eu worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden besloten door https://euromobi.eu, die vervolgens tracht te communiceren met gebruikers vóór de data en tijden van de interventie. De website https://euromobi.eu wordt regelmatig bijgewerkt door https://euromobi.eu. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: zij leggen zichzelf echter op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis mee te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de https://euromobi.eu website is om informatie te geven over alle activiteiten van het bedrijf. https://euromobi.eu streeft ernaar om informatie te verstrekken op de https://euromobi.eu website die zo nauwkeurig mogelijk is. Hij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onoplettendheid, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze door hem of de externe partners zijn verstrekt die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site https://euromobi.eu wordt ter informatie gegeven en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de https://euromobi.eu-website niet uitputtend. Ze worden onderhevig aan wijzigingen nadat ze online zijn gegaan.

4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een browser van de laatste generatie bijgewerkt. De website https://euromobi.eu wordt gehost op een aanbieder op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679)

Het doel is om een ​​service te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De gastheer zorgt 24 uur per dag, elke dag van het jaar voor de continuïteit van de dienstverlening. Het behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke perioden te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om zijn infrastructuur te verbeteren, om zijn infrastructuur te verlaten of als de Services en Diensten geacht verkeer genereren. abnormaal.

https://euromobi.eu en de host kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van storing van het internet, telefoonlijnen of hardware en telefonie met betrekking tot de congestie van het netwerk waardoor toegang tot de server wordt voorkomen.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

https://euromobi.eu is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en heeft de rechten om alle elementen die beschikbaar zijn op de website te gebruiken, inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, video's, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://euromobi.eu.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen ervan, wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code of Intellectual Property.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

https://euromobi.eu treedt op als uitgever van de site. https://euromobi.eu is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarachtigheid van de inhoud die het publiceert.

https://euromobi.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website https://euromobi.eu, en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties in punt 4, dwz het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

https://euromobi.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals bijvoorbeeld verlies van marktwaarde of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site https://euromobi.eu. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://euromobi.eu behoudt zich het recht voor om inhoud zonder inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die de toepasselijke wetgeving in Frankrijk zou schenden, met name de bepalingen over gegevensbescherming. Indien van toepassing behoudt https://euromobi.eu zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie ...).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

De klant is op de hoogte van de regelgeving met betrekking tot marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet inzake gegevensbescherming van 6 augustus 2004 en de algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

7.1 Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van het maken van het persoonlijke account van de gebruiker en de navigatie op de site, is de persoon die verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonlijke gegevens: EuroMobi. https: //euromobi.eu wordt vertegenwoordigd door Nicolas Jauquet, zijn wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die het verzamelt, verbindt https://euromobi.eu zich ertoe zich te houden aan de geldende wettelijke bepalingen. Het is met name aan de klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, vanaf het verzamelen van hun toestemmingen, volledige informatie over de verwerking van hun persoonlijke gegevens te verstrekken en een register bij te houden van behandelingen volgens de realiteit. Telkens wanneer https://euromobi.eu Persoonsgegevens verwerkt, neemt https://euromobi.eu alle redelijke stappen om de juistheid en geschiktheid van de Persoonsgegevens te waarborgen met betrekking tot de doeleinden waarvoor https: //euromobi.eu verwerkt ze.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://euromobi.eu kan alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • om navigatie op de Site mogelijk te maken en het beheer en de traceerbaarheid van services en services die door de gebruiker zijn besteld: inloggen en gebruik van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, etc.
 • voorkomen en bestrijden van computerfraude (spamming, hacking ...): computerhardware gebruikt voor navigatie, IP-adres, wachtwoord (hash)
 • om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op https://euromobi.eu: e-mailadres
 • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://euromobi.eu verkoopt uw ​​persoonlijke gegevens niet, die daarom alleen worden gebruikt door noodzaak of voor statistische doeleinden en analyses.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en oppositie

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving, hebben de gebruikers van https://euromobi.eu de volgende rechten:

 • recht van toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), update, volledigheid van de gegevens van gebruikers recht van vergrendeling of wissen van gegevens van de gebruikers van persoonlijke aard (artikel 17 van de RGPD), wanneer ze onnauwkeurig, onvolledig, twijfelachtig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is
 • recht om de toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD)
 • recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 RGPD)
 • recht van verzet tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 RGPD)
 • recht op de overdraagbaarheid van de gegevens die de Gebruikers zullen hebben verstrekt, wanneer deze gegevens het onderwerp zijn van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 RGPD)
 • het recht om het lot van de gegevens van de gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie https://euromobi.eu zijn gegevens moet meedelen (of niet) aan een derde partij die zij eerder hebben aangewezen

Zodra https://euromobi.eu kennis krijgt van het overlijden van een gebruiker en foute instructies van hem ontvangt, verbindt https://euromobi.eu zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij retentie noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om een ​​wettelijke verplichting na te komen.

Als de gebruiker wil weten hoe https://euromobi.eu zijn persoonlijke gegevens gebruikt, een verzoek indient om zijn behandeling te corrigeren of zich daartegen te verzetten, kan de gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://euromobi.eu op het volgende adres :

EuroMobi - DPO, Nicolas Jauquet
Adres om 0000 City in te stellen.

In dit geval moet de Gebruiker de Persoonlijke gegevens die hij / zij zou willen https://euromobi.eu, laten corrigeren, bijwerken of verwijderen, door zich exact te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (creditcard). identiteit of paspoort).

Verzoeken om het verwijderen van persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die wettelijk zijn opgelegd aan https://euromobi.eu, met name wat betreft het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van https://euromobi.eu een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en met name de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonlijke gegevens

https://euromobi.eu mag de verzamelde informatie over haar klanten niet verwerken, hosten of overdragen aan een land dat zich buiten de Europese Unie bevindt of door de Europese Commissie als "ongeschikt" wordt beschouwd zonder de klant vooraf op de hoogte te stellen . Https://euromobi.eu blijft echter vrij van de keuze van zijn technische en commerciële onderaannemers op voorwaarde dat deze voldoende waarborgen bieden met betrekking tot de vereisten van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016 -679).

https://euromobi.eu verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te waarborgen en in het bijzonder dat deze niet wordt meegedeeld aan onbevoegde personen. Als een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de informatie van de klant aantast, echter onder de aandacht van https://euromobi.eu wordt gebracht, zal het de klant onmiddellijk op de hoogte stellen en hem op de hoogte stellen van de genomen corrigerende maatregelen. Https://euromobi.eu verzamelt bovendien geen "gevoelige gegevens".

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://euromobi.eu en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doelstellingen van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve attributies en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste mensen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van de Gebruikers van https://euromobi.eu voornamelijk de agenten van onze klantenservice.

7.5 Typen verzamelde gegevens

Met betrekking tot de gebruikers van een https://euromobi.eu-site verzamelen wij de volgende gegevens die essentieel zijn voor het functioneren van de service en die maximaal negen maanden na het einde van de contractuele relatie worden bewaard:
Naam, voornaam, geslacht, postadres, bankgegevens.

https://euromobi.eu verzamelt ook informatie die de gebruikerservaring verbetert en biedt gecontextualiseerd advies:
IP, navigatiegewoonten.

Deze gegevens worden bewaard gedurende een maximale periode van 9 maanden maanden na het einde van de contractuele relatie.

8. Incidentmelding

Welke inspanningen ook worden geleverd, geen enkele methode van verzending via internet en geen enkele methode voor elektronische opslag is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we een beveiligingsinbreuk vaststellen, stellen we de betreffende gebruikers hiervan op de hoogte zodat ze passende actie kunnen ondernemen. Onze incidentrapportageprocedures houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, op nationaal of Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken die betrekking hebben op de beveiliging van hun account en hen alle informatie te verstrekken die ze nodig hebben om aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://euromobi.eu wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, overgedragen of verkocht aan enige ondersteuning aan derden. Alleen de veronderstelling van terugbetaling van https://euromobi.eu en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site https://euromobi.eu.

Veiligheid
Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te waarborgen, gebruikt https://euromobi.eu netwerken die worden beschermd door standaardapparaten zoals firewall, pseudonimisering, codering en wachtwoord.

Bij het verwerken van persoonlijke gegevens, neemt https: //euromobi.eu alle redelijke maatregelen om te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hypertekst linkt "cookies" en tags ("tags") internet

De https://euromobi.eu-site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://euromobi.eu. Https://euromobi.eu heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, stemt u ermee in dat de site deze cookies mag gebruiken. U kunt deze cookies op elk gewenst moment uitschakelen voor de deactiveringsmogelijkheden die u worden aangeboden en hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de Services die door de site worden aangeboden kan verminderen of onmogelijk maken.

9.1. "Cookies"

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt verzonden en wordt opgeslagen in de terminal van de gebruiker (bijv. Computer, smartphone) (hierna "cookies" genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. De cookies riskeren in geen geval de terminal van de gebruiker te beschadigen.

https://euromobi.eu kan de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de bekeken pagina's, de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie staat https://euromobi.eu toe om de inhoud van de Site, de navigatie van de Gebruiker, te verbeteren.

Cookies die de navigatie en / of het aanbieden van door de Site aangeboden diensten vergemakkelijken, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij zelf kan beslissen of hij deze wenst te accepteren zodat Cookies op de Website worden geregistreerd. de terminal of, integendeel, dat ze worden afgewezen, hetzij systematisch, hetzij volgens hun emittent. De gebruiker kan zijn browser ook zodanig configureren dat de acceptatie of afwijzing van cookies hem van tijd tot tijd wordt voorgesteld, voordat een cookie waarschijnlijk in zijn terminal wordt geregistreerd. https://euromobi.eu informeert de gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat de functionaliteit van zijn browsersoftware niet allemaal beschikbaar is.

Als de Gebruiker de registratie van Cookies in zijn terminal of zijn browser weigert, of als de Gebruiker de daar geregistreerde gebruikers verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn browsen en zijn ervaring op de Site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn als https://euromobi.eu of een van zijn serviceproviders voor technische compatibiliteitsdoeleinden het type browser dat wordt gebruikt door de terminal, de taal en weergave-instellingen niet kunnen herkennen of het land van waaruit de terminal verbinding lijkt te hebben met internet.

Indien van toepassing kan https://euromobi.eu niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de verslechterde werking van de site en de diensten die mogelijk worden aangeboden door https://euromobi.eu, resulterend in (i) de weigering van cookies door de gebruiker ( ii) de onmogelijkheid voor https://euromobi.eu om cookies te registreren of te raadplegen die noodzakelijk zijn voor hun werking vanwege de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, die aangeeft hoe de gebruiker zijn wensen voor cookies kan wijzigen.

Op elk moment kan de gebruiker de keuze maken om uw wensen met betrekking tot cookies uit te drukken en aan te passen. https://euromobi.eu kan ook gebruik maken van de diensten van externe providers om te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in dit gedeelte wordt beschreven.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen gewijd aan Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus sociale netwerken die verschijnen op de https://euromobi.eu website of in haar mobiele applicatie en indien de gebruiker de aanbetaling van cookies heeft aanvaard door door te gaan met zijn browsen op de website of de mobiele applicatie van https://euromobi.eu, Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies plaatsen op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Deze soorten cookies worden alleen op uw apparaten geplaatst als u hiermee akkoord gaat, door uw navigatie op de website of de mobiele applicatie https://euromobi.eu voort te zetten. Op elk moment kan de Gebruiker zijn toestemming voor https://euromobi.eu heroverwegen om dit type cookie te deponeren.

9.2. TAGS ("TAGS") INTERNET

https://euromobi.eu kan af en toe internettags gebruiken (ook wel "tags" genoemd, of actielabels, één-pixel GIF's, transparante GIF's, onzichtbare GIF's en één-op-één GIF's) en deze gebruiken via 'een gespecialiseerde webanalysepartner die zich waarschijnlijk in het buitenland zal bevinden (en daarom de bijbehorende informatie, inclusief het IP-adres van de gebruiker) zal opslaan.

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst waardoor gebruikers toegang krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina's ervan.

Met deze technologie kan https://euromobi.eu de reacties van bezoekers op de site en de effectiviteit van de acties evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals de gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe serviceprovider kan via deze tags informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites, rapporten over de activiteit van de Site samenstellen op https://euromobi.eu en bieden andere diensten met betrekking tot het gebruik van de laatste en internet.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://euromobi.eu is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Behalve in gevallen waarin de wet het niet toestaat, is het exclusief bevoegd om de bevoegde rechtbanken van de stad te definiëren